Ocena efektywności zajęć korekcyjno-kompensacyjnych wzór

Pobierz

Ma to być konkretna wiedza o uczniu.. (16 KB) Pobierz.. x( Podsumowanie pomocy udzielanej w ciągu semestru pierwszego.. dwa razy w roku •ocena efektywności podjętych oddziaływań •modyfikacja IPET-u (w zależności od potrzeb)9) nauczyciele i specjaliści prowadzą z uczniem zajęcia, monitorują frekwencję oraz dwa razy w ciągu roku dokonują na piśmie oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej i przekazują wychowawcy klasy; 10) wychowawca klasy dwa razy do roku: do 15 I i do 15 VI dokonuje oceny efektywności3.Zajęcia specjalistyczne: - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.. Zajęcia od nr 8 do 13 (terapia pedagogiczna ) będę przeplatać z innymi zajęciami, aby nie dopuścić do znużenia i zniechęcenia uczniów.OCENA EFEKTYWNOŚCI DOTYCHCZAS UDZIELANEJ UCZNIOWI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNAJ Obszar ewaluacji Opis (z podaniem przyczyn w przypadku, gdy cele i/lub zadania nie zostały zrealizowane) Wnioski do dalszej pracy Ewaluacja wyniku (które cele zostały osiągnięte?). W bieżącym roku szkolnym 2016-2017 zajęcia korekcyjno -kompensacyjne prowadzone były dla 26 uczniów klas 0-VI, z podziałem na grupy wiekowe.. (właściwe zaznaczyć) ( Zakończenie udzielania określonej formy pomocy..

Liczba uczestników zajęć wynosi do 5 uczniów.

Poradnictwo i konsultacje dla nauczycieli:W ramach poradnictwa i konsultacji prowadzonych dla wychowawców, nauczycieli oraz innych pracowników .Okresowa ocena efektywności programu •min.. Na zajęcia uczęszczało czworo uczniów, którzy zostali na nie zakwalifikowani na podstawie opinii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej tj. .. Na zajęciach realizowano cele wynikające z udzielanej uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz realizowano .Opinia o uczniu na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wydana przez nauczyciela zajęć korekcyjno-kompensacyjnychwzÓr programu do zajĘĆ korekcyjno - kompensacyjnych: ipet - wzór: aneks do ipet : ipet i - etap zet : ipet ii i iii - etap zet: ipet iv - etap zetwskazane jest kontynuowanie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w formie indywidualnej; konieczne jest dalsze stymulowanie sfery poznawczej i funkcji słuchowo-językowych ; doskonalić należy zdolności adaptacyjne oraz samokontrolę i samodyscyplinę; rozwijać należy przede wszystkim umiejętność poprawnego budowania zdań i prowadzenia dialoguPedagog szkolny W bieżącym roku szkolnym 2016-2017 zajęcia korekcyjno -kompensacyjne prowadzone były dla 26 uczniów klas 0-VI, z podziałem na grupy wiekowe..

Podsumowanie zajęć terapeutycznych.

WOPFU - wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia (załącznik nr 6): a) punkt wyjścia do opracowania IPET; b) dokonywana jest przez zespół nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, uwzględnia:3) ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi, w tym efektywności realizowanych zajęć, dotyczącej: -danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej - po zakończeniu jej udzielania; -pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej w danym roku szkolnym - przed opracowaniem arkusza organizacji przedszkola,właściwego opracowania programu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz kryterium oceny ich skuteczności jest: Analiza objawów zaburzeń obserwowanych w codziennej aktywności dziecka (zajęcia, zabawy, rozmowy, kontakty z rówieśnikami);Zajęcia będą prowadzone dwa razy w tygodniu w ramach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w grupie 3-osobowej.. ( Na wniosek (czyj?. Specjalistyczne słownictwo i sformułowania z pewnością wykorzystacie podczas pracy w Zespole.Przykładowa ocena efektywności udzielanej pomocy pedagogicznej po roku pracy z dzieckiem Opis przypadku - praca na poziomie poznawczym z elementami poziomu zmysłowego 1 września 2018 r. chłopiec w wieku trzech lat został przyjęty do przedszkola z grupami integracyjnymi na podstawie orzeczenia kwalifikacyjnego do kształcenia specjalnego.Sprawozdanie z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych..

Poniżej przykładowa ocena efektywności pomocy psych.-ped.

Język obcy.. )Wzór arkusza OCENY EFEKTYWNOŚCI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ (końcoworoczna) Wzór arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia OPINIA ZE SZKOŁY O UCZNIU KIEROWANYM DO PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W NAMYSŁOWIE W CELU WYDANIA OPINII O POTRZEBIE OBJĘCIA DZIECKA ZINDYWIDUALIZOWANA ŚCIEŻKĄ KSZTAŁCENIAOcena efektywności ppp.docx.. Zajęcia w klasach I-III prowadziłam w oparciu o program własny zajęć korekcyjno- kompensacyjnych dla I etapu kształcenia w Szkole Podstawowej, .OCENA EFEKTYWNOŚCI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ UDZIELANEJ UCZNIOWI ………………….. Ocena efektywności działań dydaktyczno-wyrównawczych to określenie poziomu opanowania wiadomości i umiejętności wynikających z realizowanego programu nauczania.Brak oceny efektywności każdej z form udzielanej pomocy Kasia - z dysleksją rozwojową - bierze udział w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych oraz rozwijających umiejętności uczenia się.Sprawozdanie pedagoga szkolnego w I semestrze roku szkolnego 2019/2020 W pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020 pedagog szkoły realizował zadania wynikające z planu pracy, a także programu wychowawczo -profilaktycznego szkoły.. Uwagi o harmonogramie: Na zajęcia nr 1 do nr 7 (psychoedukacyjne) przeznaczę 1 godzinę lekcyjną.. Jeśli ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej stwarza Wam trudność, poniżej znajdziecie inspirację do stworzenia takiego dokumentu..

Forma pomocy: zajęcia wyrównawcze z matematyki.Ocena efektywności realizowanych zajęć 2012/2013.

Wzór informacji o spotkaniu zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce.. Ewaluacja programu-ocena efektywności podejmowanych działań na podstawie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia Jana Kowalskiego kl. 2 a Semestr II rok szkolny 2019/2020 Wnioski:Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej to jeden z dokumentów, który należy przygotować dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.. Imię i nazwisko ucznia: Zagozda Norbert.. W czasie ich trwania nauczyciel podkreśla mocne strony uczennicy/ucznia, stara się nawiązać z nią/nim jak najlepszy kontakt, zachęca ją/jego do pracy oraz pomaga pokonać trudności.2) zajęć specjalistycznych: a) korekcyjno-kompensacyjnych, b) logopedycznych, c) socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 3) porad i konsultacji.. - zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla- protokÓŁ ze spotkania nauczycieli w sprawie oceny efektywnoŚci udzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej za i pÓŁrocze roku szkolnego - potwierdzenia powiadomienia rodzica + wydania kopii wopfu do końca ii semestru - okresowa wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia /uczennicy - wydanie kopii wopfuZespół dokonuje okresowej WOPFU nie rzadziej niż dwa raz w roku szkolnym.. Pedagog szkolny.. Czas trwania jednego zajęcia: 45 minut.. KATALOG SKRÓTÓW 1.. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.Przykładowy dziennik zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.. Dotyczy: spotkania zespołu i dokonania okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną.. Najlepsze techniki relaksacyjne..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt