Wnioski do dalszej pracy na zajęciach wyrównawczych z języka polskiego

Pobierz

Czytanie tekstu przez uczniów.. Przede wszystkim musieli rozpoznaé moŽIi-Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego w klasach IV-VI Harmonogram zajęć wyrównawczych z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 realizowanych w ramach projektu " Odkrywamy talenty i wyrównujemy szanse w Szkole Podstawowej im.. Wnioski na sem II/ rok szkolny: Biała, ……………………… ………………………………….. DOMINA ORTOGRAFICZNE - Kopia.pdf (813.83 KB) gry karciane .Formułuje się wnioski do dalszej pracy.. Język polski • zajęcia wyrównawcze dla uczniów potrzebujących dodatkowego wyjaśnienia materiału • wizualizacja - stosowanie pomocy dydaktycznych i aktywnych metod nauczania zwiększających efektywność przyswajania wiedzy • praca w grupach wg zasady uczeń słaby + uczeń zdolnyzajĘcia wyrÓwnawcze z jĘzyka polskiego przez admin · 21 stycznia 2014 W ramach projektu "Szkoła Równych Szans -IV edycja" realizowane są zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, przeznaczone dla uczniów klas I i II Publicznego Gimnazjum Nr 1 im.2 1. odbyło się 27 zajęć.. datapodpis nauczyciela.Program zajęć wyrównawczych jest przeznaczony dla uczniów klasy IV-VII szkoły podstawowej, którzy z różnych powodów mają trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu nauczania języka polskiego i historii.. Wnioski z analizy sprawdzianu umieszczać na tablicy w pokoju nauczycielskim iS- uczeń bardzo aktynie brał udział w zajęciach, opanowała algorytm działań pisemnych na ułamkach dziesiętnych -dodawania i odejmowania, mnożenia, ma trudności z dzieleniem pisemnym, wykonuje przy pomocy nauczyciela proste działania na ułamkach zwykłych i liczbach całkowitych, działania łączne sprawiają jej dużą trudność, rozwiązuje proste zadania związane z polami figur i objętością prostopadłościanu.Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022; Rekrutacja do klasy I; ..

Motywowanie do dalszej pracy.

Podsumowanie zajęcia.. Rozwijanie uzdolnień matematycznych.. Obejmuje on wymagania z podstawy programowej, co ma umożliwić osiągnięcie skuteczności w uczeniu uczniów mniej zdolnych.. Dlatego z myślą o tych uczniach, został opracowany program zajęć wyrównawczych, by uzupełnić ewentualne braki wiedzy z zakresu humanistyki - ćwiczyć umiejętności polonistyczne (mówienie, czytanie, słuchanie, pisanie, naukę o języku .Program zajęć wyrównawczych jest przeznaczony dla uczniów, którzy z różnych powodów mają trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu nauczania języka polskiego..

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego; Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego.

Z tych zajęć mogą także korzystać uczniowie oddziału przygotowawczego.1.. 1.Intensywna stymulacja rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych zwłaszcza percepcji słuchowej i integracji.. wskazane jest dążenie do poprawy funkcji słuchowo-językowych.. Uczestniczy w nich siedmioro uczniów.. Należy utrzymać dodatkową godzinę zajęć tygodniowo z języka polskiego i matematyki w każdej z VI klas.. W klasach VI nie rezygnować z prowadzenia zespołów wyrównawczych z języka polskiego i matematyki dla najsłabszych uczniów.. Dużą poprawę można też zaobserwować w pisaniu.. Scenariusz 2.. Imię i nazwisko.. Wnioski do dalszej pracy: W dalszym ciągu ćwiczyć technikę czytania z uczniami, którzy słabo czytają, Rozwiązywać zadania na rozumienie tekstu,Lp.. Katarzyna…, uczennica VI klasy, oraz Łukasz…., uczeń klasy V Publicznej Szkoły Podstawowej w …, od 30 IX 2014 uczestniczą w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego w wymiarze 2 godzin tygodniowo.1.. Wnioski dotyczące dalszego prowadzenia zajęć.powinno się nadal rozwijać sferę emocjonalno-społeczną i poznawczą.. Widoczna jest poprawa w zakresie tempa czytania .. Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych opracowała: Magdalena Mielcarek-Olejnik - Czytelniczka Portalu.Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego odbywają się w wymiarze 1 godziny tygodniowo..

WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY: - motywowanie uczniów do systematycznej pracy1.

Korygowanie wady wymowy.. Celem zajęć wyrównawczych jest podnoszenie sprawności językowej uczniów, czyli zdobycie przez ucznia praktycznej umiejętności swobodnego i skutecznego .Język Polski Na podstawie analizy wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego klas III z języka polskiego .. - Aby poprawić wynik dotyczący tych umiejętności należy podczas pracy z uczniami wzmocnić nacisk na znajomość struktur leksykalno - gramatycznych różnych zakresów .. następujące wnioski: a. na zajęciach fizyki w II .4.Wyrównanie wiadomości i umiejętności z j. polskiego.. Zaj ęcia byłyUczeń przez 12 miesięcy może korzystać także z dodatkowych zajęć wyrównawczych z przedmiotów nauczania, jeśli taką potrzebę stwierdzi nauczyciel prowadzący.. Na zaj ęciach du ży nacisk kładziono na wdra żanie do świadomego i odpowiedzialnego ko-rzystania z zasobów i mo żliwo ści, które daje u żytkownikowi globalna sie ć Internet.. Wycieczka Dzieci zwiedzały Kraków, dawną stolicę wszystkich Polaków.. Łączny wymiar dodatkowych zajęć z języka polskiego i dodatkowych zajęć wyrównawczych nie może przekroczyć 5 godzin w tygodniu.. Po przeczytaniu analiza tekstu.. Ćwiczenia koncentrujące uwagę, stymulujące czynności w zakresie operacji w mózgu.. W okresie od grudnia 2012r.. W klasach VI nie rezygnować z prowadzenia zespołów wyrównawczych z języka polskiego i matematyki dla najsłabszych uczniów.wnioski do dalszej pracy: - Kontynuowanie kształtowania umiejętności wyszukiwania potrzebnych informacji w sieci oraz wykorzystywania ich w nauce - Kontynuowanie pracy z uczniami w zakresie pobudzania kreatywnego myślenia za pomocą edytorów graficznych oraz gier logicznychWnioski CKE Najtrudniejsze dla szóstoklasistów było funkcjonalne wykorzystanie wiedzy z zakresu świadomości językowej (odmiana rzeczownika przez przypadki)..

W pracy tej nauczyciele musieli uwzglednié, spoéród wielu zadañ, kilka najwaŽniejszych.

dzieckaDiagnoza wstępnaEfekty pracyWnioski do dalszej pracy z dzieckiemDziałania w ramach pracy zdalnej: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3.Program zajęć wyrównawczych jest przeznaczony dla uczniów klasy VI-ej szkoły podstawowej, którzy z różnych powodów mają trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu nauczania języka polskiego.. Często nie nadążał on z wykonaniem zadań w czasie lekcji i musiał nadrabiać zaległości.. Przed przystąpieniem do zajęć przeprowadzona została diagnoza wstępna .. Obejmuje on wymagania konieczne i podstawowe, co ma umożliwić osiągnięcie skuteczności w uczeniu uczniów mniej zdolnych.Sprawozdanie z zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z języka polskiego realizowanych w formie indywidualnej.. Jednym z zasadniczych sposobów pracy, jaki realizowali nauczyciele na zajeciach dydaktyczno-wyrównawczych, bylo wdraŽanie uczniów do samodzielne- go pokonywania trudnošci.. Miała ona na celu sprawdzenie stopnia opanowania przez poszczególnych1.. nauczyciele powinni nadal dbać o wszechstronny rozwój ucznia.. Zadania dotyczące tych zagadnień mogą się pojawiać na każdym sprawdzianie; wynika to z wymagań ujętych w podstawie programowej przedmiotu język polski obowiązującej uczniów kończących szkołę podstawową.Jakub - Kuba to uczeń, który uczęszczał na zajęcia ze względu na wolne tempo pisania.. Pliki do pobrania.. Pisownia wyrazów z "ó" w zakończeniach "- ów" 1.. Wstęp warunki realizacji Program zajęć wyrównawczych z języka polskiego został opracowany w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, opublikowanego w Dzienniku Ustaw Nr 4, poz. 17 w dniu 15 stycznia 2009 r.Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego 24- 25.06.2020 a ostatnich zajęciach w tym roku szkolnym proponuję poćwiczyć ortografię.. W klasach I - III uczniowie mają możliwość wyrównywać braki w wiadomościach i umiejętnościach na zajęciach wyrównawczych oraz na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych.. Odbywają się dwa razy w tygodniu (grupa I-wtorek, godz.12.50-14.25, grupa II- czwartek, godz.14.30-16.05).Celem ogólnym zajęć jest rozwijanie umiejętności kluczowych: czytania, pisania, korzystania z informacji.Stołówka‧Dla rodziców‧Galerie‧e-Dziennik‧Biblioteka‧ŚwietlicaZrealizowano 63/96 godzin.. do czerwca 2013r.. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego prowadzone w ramach projektu Zielone światło dla edukacji adresowane są do uczniów klas 5 i 6.. Zajęcia kół dokumentowane są w dziennikach pozalekcyjnych.W efekcie pracy na zajęciach wyrównawczych, uczniowie opanowali technikę czytania metodą sylabową oraz usprawnili czytanie ze zrozumieniem..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.