Wnioski do dalszej pracy zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Pobierz

W powyższych zajęciach uczestniczyło troje uczniów z klasy IV-VII.. Liczba zapisanych uczniówLiczba …Usprawniono analizę i syntezę słuchową, percepcję wzrokową.. Zachęcamy Was do wykonywania na …8.. 2 Celem nadrzędnym zajęć korekcyjno- kompensacyjnych jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego …Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.. 9 rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie … Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są rodzajem terapii pedagogicznej (zwanej również terapią wychowawczą), ukierunkowanej …Obowiązek przeprowadzania oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej nałożony jest w § 20 ust.. Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego i uprawiania tzw. sportów bezpiecznych (nie …Sprawozdanie z realizacji zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w 2018 r. w przedszkolu.. Liczba godzin zajęć w tygodniu: …………….. Często nie nadążał on z wykonaniem zadań w czasie lekcji i musiał nadrabiać …uczniowie zostali zakwalifikowani na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.. Wnioski do dalszej pracy: wskazane jest powtórne przebadanie ucznia w poradni psychologiczno-pedagogicznej ; wskazane jest kontynuowanie zajęć …Sprawozdanie z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.. Nazwisko i imię ucznia Klasa 1 2 3 4 5 Liczba zrealizowanych godzin zajęć z uczniem: Nazwisko i imię …Cele zajęć korekcyjno-kompensacyjnych Wielu rodziców sądzi, że zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są tym samym, czym są zajęcia wyrównawcze..

Ich …przekonanie i zachęcenie dziecka do podjęcia trudu pracy korekcyjnej.

Dziennik zajęć logopedycznych i korekcyjno-kompensacyjnych przeznaczony jest do dokumentowania pracy logopedy oraz odnotowywania zajęć przeprowadzonych z …Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: definicja.. Uchwała w sprawie …Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne prowadzona są z wykorzystaniem metod aktywizujących (najczęściej wykorzystywane techniki pracy to burza mózgów, wizualizacja, mapy …Opis.. rok szkolny.. Stwarzanie sytuacji do swobodnych wypowiedzi dzieci i wysłuchiwania ich.. Diagnoza jest bowiem ogniwem systemu pomocy i opieki nad dziećmi …Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne prowadzone są zgodnie z zaleceniami PPP, dostosowane do możliwości oraz indywidualnych potrzeb psychofizycznych dzieci.. Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie Statutu Przedszkola.. Sawa B., Jeżeli dziecko źle czyta …Uczniowie objęci zajęciami korekcyjno - kompensacyjnymi: l.p.. Głównym celem programu było …1 Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne.. W trakcie prowadzonych zajęć korekcyjno - kompensacyjnych dziewczynka lepiej radzi sobie z zadaniami …Jakub - Kuba to uczeń, który uczęszczał na zajęcia ze względu na wolne tempo pisania.. W trakcie prowadzonych zajęć korekcyjno - kompensacyjnych dziewczynka lepiej radzi sobie z zadaniami …Wnioski do dalszej pracy: • nadal wzbogacać warsztat pracy o nowe pomoce, pogłębianie wiedzy z zakresu terapii logopedycznej, • kontynuacja rozpoczętej terapii, …Ewaluacja programu, analiza i ocena oraz wnioski do dalszej pracy..

Ewaluacja programu: Ocena …Wyjściem do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest diagnoza i obserwacja pedagogiczna.

Liczba …- odzyskanie wiary we własne siły oraz zwiększenie motywacji do dalszej pracy; - wykorzystanie zainteresowań i zdolności dziecka, co pozwoli na przeżycie sukcesu i …wnioski do dalszej pracy: - Kontynuowanie kształtowania umiejętności wyszukiwania potrzebnych informacji w sieci oraz wykorzystywania ich w nauce - Kontynuowanie pracy …Zachęcanie do wypowiadania się i pokonywania oporu przed wypowiadaniem.. Zajęcia specjalistyczne są dostosowane do indywidualnych …Integralną część dziennika zajęć korekcyjno-kompensacyjnych stanowią : indywidualne programy pracy z uczniem oraz ocena postępów i wnioski dotyczące dalszej …- podsumowanie przebiegu zajęć z uczniami: przekazanie wskazówek do dalszej pracy oraz w razie potrzeby kontynuacja zajęć.. 2016/2017- II półrocze..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt