Ocena postępów ucznia z zespołem aspergera na zajęciach rewalidacyjnych

Pobierz

Ocena bardzo dobra …3.. Rozwój …Scenariusz zdalnych zajęć rewalidacyjnych dla ucznia objętego kształceniem specjalnym z uwagi na zdiagnozowany zespół Aspergera z wykorzystaniem …Bardzo ważne jest stwarzanie uczniom okazji do oceny własnej pracy.. powinno się nadal rozwijać sferę emocjonalno-społeczną i poznawczą.. nauczyciele powinni nadal dbać o …Archiwa‧RewalidacjaPrzykładowa ocena efektywności udzielanej pomocy pedagogicznej po roku pracy z dzieckiem Opis przypadku - praca na poziomie poznawczym z elementami poziomu …Często uciekał z zajęć rewalidacyjnych [bywało, że z innych lekcji również].. 2 pkt 1 i 3).. Każdej z tych form oceniania …Zajęcia rewalidacyjne dla dziecka z autyzmem, z zespołem Aspergera powinny uwzględniać m.in.: wzbogacanie wiedzy na temat norm i zasad współżycia …1 Imię i nazwisko ucznia Chłopiec Data urodzenia XX Dane szkoły XX klasa/grupa Data podsumowania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia XX DIAGNOZY …Wsparcie ucznia z na terenie placówki .. orzeczeniem o KS z uwagi na autyzm (w tym Zespół Aspergera) zatrudnia się (nie wymagana jest zgoda OP): …Opracowałam program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmem, aby wyposażyć go w wiedzę i umiejętności, które będą dla niego funkcjonalne oraz które …Oceny funkcjonowania ucznia powinien dokonywać cały zespół nauczycieli i specjalistów, pracujących z osobą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu …PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA..

... znaczny), z autyzmem, zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

w tym z zespołem Aspergera: zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym .. z …W związku z tym optymalnym rozwiązaniem jest złożenie przez rodziców lub ucznia (na piśmie) oświadczenia o rezygnacji z udziału w zajęciach rewalidacyjnych.OPIS PRACY Z DZIECKIEM Z ZABURZENIAMI EMOCJI I ZACHOWANIA na przykładzie dziecka chorego na zespół Aspergera i astmę oskrzelową 1. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 4. z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, 5. z autyzmem, w tym z zespołem …Liczba godzin zajęć rewalidacyjnych Uczniowie z niepełnosprawnością uczęszczający do klasy .. w przypadku dziecka lub ucznia z autyzmem, w tym z … Kiedy był zmuszony uczestniczył w rewalidacji, bo np. przyprowadziła go do szkoły po …Ocena pracy rewalidacyjnej Rok szkolny: Szkoła: Klasa: Uczennica: Nauczyciel prowadzący zajęcia rewalidacyjne: ..

Zespół …Karta oceny postępów szkolnych ucznia.

• w 2-gim półroczu roku szkolnego 2013/2014 .. uczestniczył w 6 godzinach zajęć rewalidacyjnych: • zajęcia, .. uczeń nie jest …Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej to dokument obowiązkowy w toku pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.. Aktualnie prowadzę rewalidację i wspomagam ucznia z …należy kontynuować podjęte działania, a dodatkowo umożliwić uczniowi napisanie sprawdzianów z geografii na zajęciach rewalidacyjnych, ponieważ moim zdaniem z …oceny funkcjonowania ucznia XX DIAGNOZY CZĄSTKOWE Źródło informacji Analiza funkcjonowania Analiza orzeczenia, opinii Chłopiec z zespołem Aspergera.. Jakich metod, środków dydaktycznych można użyć w pracy rewalidacyjnej z uczniem …Ocenianie uczniów jest podsumowaniem wszelkich wysiłków pedagogicznych, a jednocześnie narzędziem ewaluacyjnym w pracy nauczyciela.. wskazane jest dążenie do poprawy funkcji słuchowo-językowych.. Semestr I rok szkolny 2013/2014 .. (nazwisko i imię ucznia) INFORMACJA O ZACHOWANIU SIĘ UCZNIA NA ZAJĘCIACH.Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych realizowanych w ramach projektu"Wsparcie edukacji inwestycja w przyszłość" Zajęcia rewalidacyjne prowadziłam z uczniem klasy …Z wykształcenia nauczyciel przedszkolny, edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt