Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w szkole 2019/20

Pobierz

Monitorować przebieg stażu nauczyciela stażysty.1 SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 INFORMACJA O REALIZACJI WNIOSKÓW Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO OKREŚLONYCH W POPRZEDNIM ROKU SZKOLNYM (2013/2014) Wniosek z roku szkolnego 2013/2014 Realizacja w roku szkolnym 2014/2015 Z uwagi na zmiany jakie od 2016 roku mają obowiązywać odnośnie obowiązku szkolnego nie zmieniamy programu wychowania .. Na terenie szkoły odbyły się następujące szkolenia:ROK SZKOLNY 2019/20.. Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznegoz uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2018/19 6.. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.. W roku szkolnym 2013/2014 nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły był sprawowany w oparciu o: - Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (dz. U. z 2004 r. nr 256. poz. 2572, z późn.. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2019/2020 w Zespole Szkół w Bukowsku.. Szkoła ponadpodstawowa; PAKIET .Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.. Nauczyciele wiele robią dla podnoszenia jakości pracy własnej i szkoły.. Piotra Bąka w Bilczewie obowiązujący w roku szkolnym 2019/2020 przedstawiony członkom rady pedagogicznej w dniu 12.09.2019 zatwierdzony do realizacji uchwałą rady pedagogicznej w dniu 12.09.2019 Podstawa prawna: a..

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2019/20.

Statut Szkoły opublikowany w dniu 15.09.2016. plan pracy szkoły.. Biorą udział w szkoleniach z własnej inicjatywy lub inicjatywy dyrektora szkoły.. Wzór sprawozdania można pobrać również tutaj>>Nadzór Pedagogiczny.. Baza szkół i placówek; Kontrole planowe i doraźne; Monitorowanie; Plany Nadzoru Pedagogicznego; Sprawozdania z Nadzoru Pedagogicznego; Wspomaganie.. Ta strona powstała z myślą o tych, którzy dzielą ze mną pedagogiczną pasję - jeśli jesteś nauczycielem, rodzicem, kreatywną nianią, na pewno znajdziesz tu coś dla siebie:)Szkoła Podstawowa im.św.Stanisława Kostki w Woli Wierzbowskiej Jesteś tutaj: Strona główna » Dokumenty » Ogólne wnioski wynikające z realizacji planu nadzoru Misja szkoły "Nasza szkoła fundamentem Twojej przyszłości, bowiem ad maiora natus sum".Wniosek o dopuszczenie do użytku w szkole programu nauczania.. Wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora w roku szkolnym.. Brać udział w doskonaleniu zewnętrznym zgodnie z potrzebami placówki (szkolenia, konferencje).Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.2015.1270).. Plan pracy Szkoły na lata 2016/17.. Działania wychowawcze szkoły.. za rok szkolny 2017/2018 ..

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2015/16.

Wyniki sprawdzianu klas szóstych i egzaminu gimnazjalnego klas trzecich5.sprawozadnie z klasyfikacji klas 1-3 doc .. Priorytety w pracy szkoły w roku szk.. Wstęp ; Ogólne informacje o pracy szkoły w roku szk.. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SŁOBITACH.. str. 2 WYNIKI NAUCZANIA KLASY LICEUM 3- LETNIEGO (NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM) 1d 3d stan w ostatnim dniu nauki klasyfikowanych Ze wszystkich przedmiotów bez ocen niedostatecznych .. w oddziałach po szkole podstawowej: 4,00 1a 0,00 1,00 2,00 3,00 5,00 1b 1c 1d 1f 0h 3,50 3,55 3,35 4,10 4,09 .z 2017 r. poz. 1189); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658).. w zakresie organizacji nauczania zdalnego lub zajęć edukacyjnych na miejscu w szkole.Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im.. św. Jadwigi Śląskiej w Wężyskach ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020 oraz informacja o pracy szkoły I.Informacja o pracy szkoły Informacje ogólne o szkole (stan na 30 czerwca 2020 r.):Rozdział 2.. Jacek Miklasiński.. Odpisy na ZFŚS w szkole oraz świadczenie urlopowe nauczycieli 2021.. Uchwała nr 3/2019/2020SPRAWOZDANIE DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.. zm.);Plan współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym (Budowanie partnerstwa na płaszczyźnie rodzina-szkoła-gmina) Uchwała w sprawie projektu planu finansowego szkoły Odprawa emerytalna dla nauczyciela Przykładowe arkusze wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka w przedszkolu/ucznia… Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019 dla liceumSprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w przedszkolu za rok szkolny 2017/2018 ..

Uwagi i spostrzeżenia z nadzoru pedagogicznego 2018/2019.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.Poniżej przedstawiamy propozycję sprawozdania z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2017/2018.. Raport NIK: szkoły muszą wdrożyć prawidłowe procedury bezpieczeństwa.Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Chorzowie z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia jakości pracy szkoły.. Obowiązuje on zgodnie z przepisami w roku szkolnym 2019/2020.. 2019/20 i sposoby ich realizacji.. Sprawozdanie dyrektora Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych z nadzoru pedagogicznego.. Stypendium.Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej w Strzygach PODSTAWA PRAWNA 1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn.. Podstawa prawna: art. 70 ust 1 pkt 6 ustawa prawo oświatowe z dnia 14 XII 2016..

Szkoła podstawowa; Wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2018/2019.

30 sierpnia 2019.. Dobre praktyki; Konferencje i narady; Podsumowanie roku szkolnego 2019/2020 oraz organizacja pracy w roku szkolnym 2020/2021; Ogłoszenia różne; Reforma; SIO; Szkoły i .Sprawozdanie dyrektora Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2017/2018.. Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Tuczępach .. 6.sprawozdanie z klasyfikacji za semestr/rok szkolny klas 4-6 doc. 7.sprawozdanie z realizacji zadań przedmiotowych doc. 8.sprawozdanie z realizacji zajęć pozalekcyjnych (art.42) doc. 9.sprawozadnie z realizacji zajeć pozalekcyjnych w roku szkolnym docSprawozdanie z Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora Szkoły w roku szkolnego 2019/2020.. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996).1) Wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku 2019/20120 2) Wyniki egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych (tzw. próbnych)- raport OKE i analizy własne; 3) Plan pracy szkoły na rok szkolny 2020/2021 - opracowanie wewnętrzne.. W sprawozdaniu pozostawiono wykropkowane miejsca, aby dyrektor mógł go zmodyfikować i dostosować do własnych potrzeb.. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1658) 4.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r., poz. 1611) ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGOCzytaj więcej o: Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2018/2019.. zm.)Jak każda z nas, produkuję mnóstwo pomocy i przekopuję internet w poszukiwaniu ciekawych inspiracji do prac z dziećmi.. Załączniki do sprawozdania z Planu Nadzoru.. Z REALIZACJI NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014.. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2015 r. poz. 1214) 5.. Nadzór pedagogiczny sprawowany przez Dyrektora .. 4) Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty za rok szkolny 2019/2020.Co z planem nadzoru pedagogicznego w czasie epidemii.. Wnioski z raportu ewaluacji wewnętrznej za rok szkolny 2018/19 7.Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze roku szkolnego 2018/2019 PSP w Bukowiu 6 15. w roku szkolnym 2019/20 prowadzony był zgodnie z zasadami określonymi w nowych przepisach oświatowych .Opracowano w oparciu o: Wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w ubiegłym roku szkolnym 2019/2020: Kontynuować współpracę z rodzicami i Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Myszyńcu.. Plan został przedstawiony Radzie Pedagogicznej w dniu 10.09.2019 roku, a radę rodziców zapoznano 12.09.2019 roku.4.. Sprawozdanie z realizacji priorytetów .Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2019 / 2020 .. SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO.. Czy można zorganizować stacjonarnie próbny egzamin ósmoklasisty.. Zespoły Przedmiotowe w Szkole Podstawowej w roku szk.. Promować placówkę w środowisku lokalnym.. Nadzór pedagogiczny w Przedszkolu polegał na: ewaluacji wybranych obszarów pracy przedszkola, kontroli przestrzegania przepisów prawa oświatowego i statutowego przez nauczycieli,3..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.