Interpretacja indywidualna prawa podatkowego

Pobierz

Regulacje prawne w zakresie interpretacji podatkowych znajdziemy w Rozdziale 1a - Interpretacje przepisów prawa podatkowego ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.Nowe regulacje zmieniły organizację służb celno-skarbowych podległych Ministrowi Rozwoju i Finansów, w tym również tych odpowiedzialnych za wydawanie interpretacji przepisów prawa podatkowego.. System Informacji Podatkowej umożliwia wyszukiwanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, wydawanych na podstawie rozdziału 1a działu II ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.Na etapie interpretacji przepisów prawa podatkowego dochodzi jedynie do niewiążącej wymiany poglądów w zakresie rozumienia określonych przepisów prawa podatkowego na tle stanu faktycznego lub stanu hipotetycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji.Od ponad 2 lat interpretacje indywidualne wydaje wyspecjalizowany organ Krajowej Administracji Skarbowej - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).. Druk ORD-IN zawiera informację o tym, które województwo podlega danej izbie skarbowej, co jest dużym ułatwieniem dla podatników.Interpretacja ogólna ma taki sam zakres ochrony, jak interpretacja indywidualna.. Zanim złożysz wniosek, skorzystaj z poniższych źródeł informacji - mogą być pomocne podczas pisania wniosku.Wyszukiwarka interpretacji (SIP) Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów znajduje się wyszukiwarka interpretacji prawa podatkowego (odnośnik otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym)..

Kolejne zmiany w sferze prawa podatkowego niosą ze sobą kolejne wątpliwości.

Bardziej szczegółowo .. Wyszukiwarka.. Mają one w przystępny sposób przybliżać podatnikom obowiązujące prawo podatkowe.. Interpretacja może dotyczyć zarówno tych zdarzeń, które już się wydarzyły (stanów faktycznych), jak i zdarzeń, które dopiero planujesz (zdarzeń przyszłych).. Orzeczenia.. Interpretacja przepisów prawa podatkowego jest to ocena przez organ skarbowy pod względem poprawności prawnopodatkowej wniosku podatnika w którym opisał zdarzenie podatkowe i zadał pytanie dotyczące jego wątpliwości co do zastosowania właściwych przepisów podatkowych .14b interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna) § 5a, doręcza się odpowiednio spółce, podatkowej grupie kapitałowej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, oddziałowi lub przedstawicielstwu, wskazanym przez wnioskującego o wydanie interpretacji indywidualnej.. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego.INDYWIDUALNA INTERPRETACJA PRAWA PODATKOWEGO Nr 1/2017 Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski działając na ..

Mają one w przystępny sposób przybliżać podatnikom obowiązujące prawo podatkowe.Indywidualna interpretacja podatkowa, czym jest i co zawiera .

Sprawdź, jak uzyskać podatkową interpretację indywidualną.. Fraza: Sygnatura interpretacji: Data wydania interpretacji od: Data wydania interpretacji do: Typ dokumentu: Interpretacja indywidualna Interpretacja ogólna Broszura .Interpretacja indywidualna prawa podatkowego jest wykładnią przepisów podatkowych w indywidualnej sprawie wydanej na wniosek i na rzecz zainteresowanego podmiotu.Indywidualna interpretacja podatkowa jest urzędową odpowiedzią na pytanie dotyczące skutków prawno-podatkowych konkretnego zdarzenia.. Zawarte w tym przepisie gwarancje dla wnioskodawcy oznaczają, że zastosowanie się przez niego do interpretacji indywidualnej (przed jej zmianą lub przed doręczeniem organowi podatkowemu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną) nie może mu szkodzić.Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww.. 1 stycznia 2017 r. pojawiło się jeszcze jedno narzędzie ochrony podatnika w postaci objaśnień podatkowych.. Niniejszy artykuł zawiera informacje o zakresie podmiotowym, przedmiotowym oraz wniosku o wydanie interpretacje indywidualną..

Przepisy prawa podatkowe ze względu na swój charakter często budzą wątpliwość w ich interpretowaniu.Interpretacja ogólna ma taki sam zakres ochrony, jak interpretacja indywidualna.

Przyczyniają się także do powstawania rozbieżności w stosowaniu coraz to bardziej skomplikowanych i niejasnych regulacji prawnych.INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r.Indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydaje na wniosek zainteresowanego Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.. Koszt uzyskania wyjaśnień to standardowo 40 zł.. Istotne znaczenie ma data jej publikacji.. Interpretacja da ci wiedzę, na przykład czy zgodnie z prawem korzystasz z ulg podatkowych bądź czy możesz skorzystać z nich w przyszłości.Interpretacja indywidualna, dotycząca prawa podatkowego, wydawana jest przez izbę skarbową w imieniu Ministra Finansów na wniosek każdej osoby, zainteresowanej uzyskaniem takiej opinii.Do tego grona należy zaliczyć podatników, płatników lub inne podmioty, w tym także osoby nieposiadające miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Interpretacja indywidualna jest pismem, które określa, w jaki sposób ma być interpretowane prawo podatkowe w przypadku konkretnego przedsiębiorcy..

WP.030.9.2017 I N T E R P R E T A C J A I ND Y W I D U A L N A Na podstawie art.14j 1 i art.14 d w zw. z art. 14 j 3 ustawy z dnia ...Interpretacja indywidualna może dotyczyć wszystkich przepisów prawa podatkowego.

Michał Malinowski.. Wydawane przez .Interpretacje indywidualne - nasze doświadczenie.. że wobec tego żądana interpretacja indywidualna nie będzie jedynie informacją, lecz stanowi realną materialnoprawną ochronę dla podatnika, ewentualnie zwalniając go z obowiązku zapłaty .Upoważnienie obejmuje wydawanie interpretacji indywidualnych dotyczących przepisów prawa podatkowego w rozumieniu art. 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej.. Istotne znaczenie ma data jej publikacji.. 1 stycznia br. pojawiło się jeszcze jedno narzędzie ochrony podatnika w postaci objaśnień podatkowych.. Za wydanie interpretacji indywidualnej należy wnieść odpowiednią opłatę (Unsplash, Pixabay (CC0))Poniższy formularz umożliwia wyszukiwanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz innych informacji podatkowych.. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że .Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego daje zainteresowanemu podmiotowi swoistą ochronę prawną, o której stanowi art. 14k o.p. § 3.Interpretacja indywidualna dotyczy przepisów prawa podatkowego i co do zasady chroni podatnika.. Wieloletnie doświadczenie doradców podatkowych Grant Thornton w uzyskiwaniu korzystnych interpretacji indywidualnych prawa podatkowego oraz ścisła współpraca z przedstawicielami Klienta pozwolą na sprawne wykonanie wszystkich prac związanych z usługą.Zakres pojęcia "przepisy prawa podatkowego" Interpretacja musi zawierać tok rozumowania organu podatkowego; Uzasadnienie w interpretacji podatkowej musi być rzetelne; Wprowadzenie obowiązkowych wniosków grupowych o wydanie interpretacji; Fiskus ogranicza wydawanie indywidualnych interpretacji podatkowychUzyskał interpretację, która została uwzględniona w decyzji z 2 stycznia 2019 r., ustalającej zobowiązanie podatkowe na 2019 r. W lutym interpretacja została zmieniona, jednak skutki .Problematyka indywidualnych interpretacji prawa podatkowego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt