Wytłumacz w jakich okolicznościach nieletni może odpowiadać

Pobierz

pokaż więcej.. Oceń to zadanie: Oceń to zadanie.. Rejestracja.. 7 Zadanie.. W jakich okolicznościach policja może legitymować nieletniego?W roku 1618 wybuchła w Niemczech wojna zwana trzydziestoletnią, która początkowo była konfliktem pomiędzy katolikami i protestantami.. Zadanie.. 10 Zadanie.. Komentarze .Nieletni - osoba, która w momencie popełnienia czynu zabronionego nie ukończyła 17. roku życia.. Ważne aby na początku określić różnicę między nieletnim, małoletnim a młodocianym.Wytłumacz, w jakich okolicznościach nieletni może odpowiadać przed.. Poprawki wniesione przez posłów tak znacząco zmieniają istotę pomysłów Prezydenta, że głośno spekuluje się nad tym, czy Andrzej Duda ponownie zawetuje, tym razem .Opublikowany in category EdB, 27.10.2020 >> .. Logowanie.. W wyjątkowych przypadkach nieletni może odpowiadać za popełnione przestępstwo po ukończeniu 15 roku życia.. (4 pkt.). II Na podstawie tekstu wykonaj polecenia.. Prezes lub osoba zastępująca, dyrektor lub osoba zastępująca, kierownik sekcji policji sądowej .. Nieletni może odpowiadać przed sądem na takich samych zasadach jak osoba dorosła, gdy .. 13 Zadanie.. Wyjaśnij, w jakich okolicznościach prezydent może być zawieszony lub usunięty.. Gustaw na .Szarża posłów Prawa i Sprawiedliwości podczas prac nad prezydenckimi projektami ustaw, które zostały przedstawione po zawetowaniu poprzednich projektów, była przedmiotem wielu analiz i krytyki z każdej strony..

Wyjaśnij, w jakich okolicznościach prezydent może być zawieszony lub usunięty.

Wyjaśnij zasady odpowiedzialności karnej osób nieletnich.Wytłumacz w jakich okolicznosciach nieletni może odpowiadać przed sądem na takich samych zasadach jak osoba dorosła.. 12 Zadanie.. Odpowiedź Guest.. pokaż więcej.. Oceń to zadanie: Oceń to zadanie.. 6 Zadanie.. Zgodnie z wyrażoną w art. 10 kodeksu karnego zasadą odpowiedzialności karnej przewidzianej w polskim kodeksie karnym podlegają osoby, które w momencie popełnienia czynu zabronionego ukończyły 17 lat.. Pytania i odpowiedzi.. Średnia: 4.43.. 11 Zadanie.. Wyraz w postaci sumy algebraicznej pole tego rombu w centymetrach kwadratowychW zakresie wykonywania środków wychowawczych lub poprawczych za nieletniego uważana jest także osoba, względem której środki takie zostały orzeczone, choćby ukończyła 18 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia lat 21.. 11 Zadanie.. Wytlumacz,w jakich okolicznosciach nieletni moze odpowiadac przed sądem na takich samych zasadach jak osoba do… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Wytłumacz w jakich okolicznosciach nieletni może odpowiadać przed sądem na takich samych zasadach jak osoba dorosłaWytłumacz w jaki okolicznościach nieletni może odpowiadać przez sądem na takich samych zasadach jak Osoba dorosła 1 Zobacz odpowiedź Domaa31 Domaa31 Nieletni może odpowiadać jako osoba dorosła, gdy: popełni najpoważniejsze zbrodnie, jak morderstwo, ze szczególnym okrucieństwem, gwałt ze szczególnych okrucieństwem, ciężkie .1.wytłumacz w jakich okolicznościach nieletni może mieć odpowiadać przed sądem na takich samych zasadach jak osoba dorosła 1 Zobacz odpowiedź magdalenapaz10 magdalenapaz10 Na przykład jak kogoś zabije - zabójstwo - spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu - sprowadzenie niebezpieczeństwa, które zagraża życiu lub zdrowiu .Zdarzają się jednak szczególne wypadki kiedy nieletni pomimo nieosiągnięcia wieku 17 lat może odpowiadać na takich samych zasadach jak dorośli..

Pomocy..Wyjaśnij w jakich okolicznościach powstały pierwsze władze II Rzeczpospolitej.

Polub to .1.Wyjaśnij,w jakich okolicznościach można było dostrzzec równość wszystkich Ateńczyków.. Mianowicie, jeżeli nieletni, ma ukończone 15 lat i dopuści się jednego z wymienionych niżej przestępstw, może odpowiadać na zasadach określonych w kodeksie karnym, jeżeli okoliczności .1. nieletni dopuszcza się czynu zabronionego przed ukończeniem 13 lat - sąd traktuje popełnienie takiego czynu wyłącznie jako przejaw demoralizacji nieletniego i może zastosować środki przewidziane w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich; 2. nieletni dopuszcza się czynu zabronionego między 13 a 17 rokiem życia - co do zasady sąd stosuje środki przewidziane w ustawie o .W pewnych okolicznościach bowiem odpowiadać na zasadach przewidzianych w kodeksie karnym mogą również osoby nieletnie.. 14 Zadanie.. 12 Zadanie.. Średnia .nieletniego umieszczono w schronisku dla nieletnich; zachodzą podstawy do orzeczenia wobec nieletniego kary na podstawie art. 10 § 2 Kodeksu karnego, a postępowanie wszczęto przed ukończeniem przez nieletniego lat 18.. 9 Zadanie.. 13 Zadanie.. 9 Zadanie.. 2.Wymień cechy odróżniające polis demokratyczną od poństw rządzonych w inny sposób.. Kara może być orzeczona tylko w wypadkach przewidzianych prawem, jeżeli inne środki nie są w stanie zapewnić resocjalizacji nieletniego..

Question from @SuperDarusia - Szkoła podstawowa - WosWytłumacz, w jakich okolicznościach nieletni może odpowiadać przed.

Protestanccy książęta w walce z Imperium Habsburgów uzyskali pomoc ze strony króla Danii Chrystiana IV w roku 1624, a następnie ze strony króla szwedzkiego Gustawa Adolfa w roku 1630.. Od tej .W tym zakresie następują jednak wyjątki, o których mowa poniżej.. 8 Zadanie.. […] wywodzi się z pieśni ofiarnej, a sam wyraz należy rozumieć nie jako pieśń.. Zazwyczaj za przestępstwo nie odpowiada osoba do 17 roku życia, lecz w przypadku rażącego naruszenia prawa może odpowiadać już 15 latek.. 5 Zadanie.. 10 Zadanie.. Niemcy w tym czasie podzielone były na księstwa.. - Aktualności - Podczas każdego spotkania policjantów z nastolatkami pada pytanie o jedną z policyjnych czynności, jaką jest legitymowanie.. 7 Zadanie.. WOS - liceum.. Proszę o pomoc W rombie jedna przekątna ma długość 10a dm, druga jest o 5dm dłuższa.. Ewakuacje doraźną podejmuje się kiedy wystąpiło bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia.. Odpowiedzialność ta może zachodzić, gdy nieletni dopuścił się następujących czynów zabronionych: zamach na życie Prezydenta,Nieletni, który po ukończeniu 15 lat dopuszcza się czynu zabronionego określonego w art. 134, art. 148 § 1, 2 lub 3, art. 156 § 1 lub 3, art. 163 § 1 lub 3, art. 166, art. 173 § 1 lub 3, art. 197 § 3 lub 4, art. 223 § 2, art. 252 § 1 lub 2 oraz w art. 280, może odpowiadać na zasadach określonych w tym kodeksie, jeżeli .Wytlumacz,w jakich okolicznosciach nieletni moze odpowiadac przed sądem na takich samych zasadach jak osoba dorosła..

Nieletni może odpowiadać przed sądem na takich samych zasadach jak osoba dorosła, gdy .

Zadanie.. Question from @Itsumikaa - Szkoła podstawowa - Wos1.wytłumacz w jakich okolicznościach nieletni może mieć odpowiadać przed sądem na takich samych zasadach jak osoba dorosła..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt