Podaj przyczyny zróżnicowania sieci rzecznej na kuli ziemskiej

Pobierz

Na ich powstanie mają natomiast wpływ warunki lokalne.. Proszę czekać.. Woda nigdy nie płynie w rzece prosto.. Zadanie 47.. 32.Ogromne obszary kuli ziemskiej, znajdujące się głównie w zwrotnikowej strefie klimatycznej, pokrywają tereny pustynne i półpustynne, gdzie wody brakuje przez cały rok lub przez większą jego część.. Jaki rodzaj rzek dominuje na naszym kontynencie?. Ludność i urbanizacja • podaje liczbę ludności Afryki .. Oceanii na kuli ziemskiej • opisuje, korzystając z mapy, linię brzegową i ukształtowanie pionowe .. • omawia przyczyny zróżnicowania poziomu rozwoju rolnictwa w Azji • wyjaśnia przyczyny Omów rozkład temperatury na kuli ziemskiej, podaj przyczyny jej zróżnicowania.. Są to tzw. gleby astrefowe, które zawsze zachowują właściwości skały macierzystej.. Temat Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Afryka 1.układem sieci rzecznej 2.. Omów najważniejsze wydażenia ery paleozoicznej.. Wywołują niekiedy zmiany w sieci rzecznej i poziomie wód gruntowych.Skreśl zbędne wyrażenia tak, aby informacje zawarte w tekście były prawdziwe.. Matematyka.. Analizując sieć rzeczną bada się jej gęstość, czyli stosunek sumy długości wszystkich cieków przypadających na jednostkę powierzchni, oraz jej układ.. Jest to jednocześnie sieć symetryczna.. 28.Przyczyny krążenia wód w przyrodzie Od momentu pojawienia się wody na powierzchni Ziemi rozpoczął się proces jej obiegu..

Wymień przyczyny zróżnicowania sieci rzecznej na Ziemi.

(0 1) Podaj dwie przyczyny zmian w produkcji węgla w Polsce w roku 2011 w porównaniu do roku Strona 23 z 25.. B. Obecność kanałów i rowów melioracyjnych.przyczyny zróżnicowania sieci rzecznej na Ziemi występowanie wybranych typów jezior wyjaśnia znaczenie terminów: rzeka, dorzecze, system rzeczny, zlewisko omawia na podstawie schematu poszczególne elementy systemu rzecznego wraz z dorzeczem wyróżnia rodzaje rzek(stałe, okresowe, epizodyczne) i wskazuje ich przykłady na mapie27.. pokaż więcej.. Oceń tę odpowiedź: Oceń to zadanie.. Podobnie dzieje się w porze suchej w klimatach podrównikowych, podzwrotnikowych i monsunowych.Zaznacz dwa czynniki, które wpłynęły na opisany układ sieci rzecznej na nizinach Polski.. Uwarunkowania, przebieg i znaczenie cyrkulacji oceanicznej.. Przyczyny: Cecha klimatu .. Cecha ukształtowania terenuobniżonego ciśnienia na kuli ziemskiej, • wyjaśnia przyczyny występowania dużych sum opadów atmosferycznych w strefie klimatów równikowych, • .. podaje przyczyny zróżnicowania zasolenia wód morskich, • omawia problem zanieczyszczenia wód morskich, • uzasadnia zależność gęstości sieci rzecznej na Ziemi od warunków .Uczeń: określa położenie geograficzne Afryki na kuli ziemskiej.. Wymień typy jezior na Ziemi ze względu na ich pochodzenie..

Najważniejszym czynnikiem zróżnicowania sieci rzecznej na kuli ziemskiej jest.

Wskaż na mapie główne rzeki na poszczególnych kontynentach, omów ich zasilanie oraz rodzaje ujść i czynniki wpływające na zróżnicowanie tych zjawisk.. 27. Podaj różnice między lodowcem górskim a lądolodem.. (1 pkt) Wykorzystaj rysunek z zadania 44. oraz własną wiedzę i podaj dwie przyczyny występowania obszarów bezodpływowych na kuli ziemskiej.. Powodują także obrywanie brzegów nadmorskich, przyczyniają się do zmiany położenia pionowego znacznych obszarów w skutek pęknięć, uskoków i przesunięć skorupy ziemskiej.. Aby mógł on zaistnieć, potrzebne były siły, które by go zainicjowały i podtrzymywały: energia cieplna: promieniowanie słoneczne, która prowadzi do unoszenia się mas powietrza z parą wodną,Naturalna rzeka jest tworem bardzo dynamicznym.. Polski.Niektóre typy gleb powstają na całej kuli ziemskiej, niezależnie od warunków klimatycznych.. Najważniejszym czynnikiem zróżnicowania sieci rzecznej na kuli ziemskiej jest.. Układ pierzasty - powstaje w długich wąskich dolinach.. Wzdłuż dolin rzecznych i na obszarach delt tworzą się mady.. Występuje w Bieszczadach.Ze względu na czas prowadzenia wody wszystkie rzeki dzielą się na stałe (Wisła, Loara) i rzeki okresowe (woda płynie przez część roku), rzeki sawann Na stany wód wpływają: Reżim rzeczny jest to rytm zmienności przepływów wywołany cyklicznością zjawisk wywołujących je.Omów przyczyny zróżnicowania zasolenia wód morskich na kuli ziemskiej..

Matematyka.Najważniejszym czynnikiem zróżnicowania sieci rzecznej na kuli ziemskiej jest.

Cel ogólny zajęć Przedstawienie elementów składowych systemu rzecznego i ich cech charakterystycznych, omówienie zróżnicowania sieci rzecznej i ustrojów rzecznych wraz z podaniem przyczyn, zapoznanie z problememWykorzystaj rysunek z zadania 44. oraz własną wiedzę i podaj dwie przyczyny występowania obszarów bezodpływowych na kuli ziemskiej.. 30. Podaj różnice między lodowcem górskim a lądolodem.24.. Zróżnicowanie sieci rzecznej na kuli ziemskiej wynika z wielu czynników, do których należy zaliczyć m.in.: - warunki klimatyczne; -Do głównych przyczyn zróżnicowania sieci rzecznej należy zaliczyć: 1.. Średnia : 4.33.. Jakie znasz typy ustrojów rzecznych?. Układ sieci rzecznej wynika głównie z ukształtowania terenu.. Przyczyny: Cecha klimatu.. Cecha ukształtowania terenu.. Wymień przykłady 3 wybranych typów jezior..

Ewolucja sieci rzecznej na obszarze Polski.

Oceń tę odpowiedź: Oceń to zadanie.. Pochylenie obszaru Polski z SE ku NW.. Podczas podróży wokół kuli ziemskiej z wschodu na zachód, np. z Polski do Stanów Zjednoczonych, przesuwamy wskazówki zegarków do przodu / do tyłu, czyli odejmujemy / dodajemy czas.. Nawet gdyby stworzyć od podstaw rzekę w postaci prostego kanału, na terenie o jednorodnym i łagodnym spadku, na jednorodnym podłożu i w otoczeniu pozbawionym urozmaiceń rzeźby po pewnym czasie wytworzyłaby meandry, których promień będzie zależny w dużej mierze od szerokości koryta.Materiał źródłowy do zadań Na mapie Afryki przedstawiono podział polityczny na tle sieci rzecznej.. Średnia : 4.33.. Jakie znasz rodzaje rzek?. (1 pkt) Uzupełnij tabelę, wpisując obok nazwy jeziora jego typ genetyczny, wybrany z podanych poniżej.29.. Omów wpływ prądów morskich na życie i gospodarkę człowieka.. Uwarunkowania, konsekwencje przyrodnicze i wykorzystanie gospodarcze pływów.. Największe zasolenie występuje na równiku, gdyż wysoka temperatura powoduje parowanie wody i osadzanie sie jonów chlorkowych (czy jakoś tak) czego skutkiem jest wieksze steżenie tych substancji w wodzie i co za tym idzie zasolenia.Zjawiska sejsmiczne pociągają liczne ofiary w ludziach.. Różnice klimatyczne (zwłaszcza sum oraz rozkładu opadów w ciągu roku); 2.Zróznicowanie sieci rzecznych na ziemi.. wymienia czynniki geograficzne kształtujące klimat Afryki 1 Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 2 Rozdział Lp.. W zależności od środowiska geograficznego, głównie od rzeźby terenu, budowy geologicznej, a także od stadium rozwoju sieci rzecznej, rozwinęły się różne układy tej sieci.. 24 .. Klimaty kuli ziemskiej Klimaty kuli .Przyczyny zróżnicowania zasolenia wód światowego oceanu.. Geneza Morza Bałtyckiego.. Ogół cieków na określonym tereni.. Zadaj to pytanie.. Są one żyzne i bogate w próchnicę.Układ sieci rzecznej wynika głównie z ukształtowania terenu.. Przyczyny oraz skutki wezbrań i powodzi w dolinach rzek.rzecznej wybranych obszarów kuli ziemskiej aktywizuje uczniów i wzbudza w nich zainteresowanie omawianą tematyką.. Omów wpływ prądów morskich na życie i gospodarkę człowieka.. Matematyka.. Wymień miejsca występowania na Ziemi lodowców górskich i lądolodów.. Wymień przyczyny zróżnicowania sieci rzecznej na Ziemi..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt