Wnioski do pracy dydaktycznej

Pobierz

Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. W grupie mają miejsce konflikty, ale są one krótkotrwałe i dotyczą zwykle sporów o zabawki bądź też pierwszeństwa przy rozdawaniu prac.Zdaniem 71% nauczycieli wdrażane wnioski przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia.. Wnioski i rekomendacje do pracy dydaktycznej w roku szkolnym .Doskonaląc umiejętności plastyczno-konstrukcyjne maluchy zostały przyzwyczajone do zachowania porządku w miejscu pracy, Chętnie rysują kredkami, malują farbą plakatową, układają z elementów geometrycznych, budują z klocków.. Wykorzystywanie w pracy z dziećmi różnorodnych metod, form i środków dydaktycznych do stymulowania aktywności ruchowej dzieci i zdobywania nowych doświadczeń w zakresie twórczości ruchowej: -Edukacja przez ruch D. Dziamskiej -Edukacja kinezjologiczna -Ruch rozwijający Weroniki Sherborne -pedagogika zabawy - idea C. Orffa, Labana1.. Zebranie podsumowujące I półrocze w roku szkolnym 2019/2020 1.. Dlatego też będę dążyła do nieustannego poznawania środowiska dzieci, ich rodziców oraz stwarzała warunki do obopólnego zaufania.Wdrozone wnioski przyczyniaj^ si?. Poczęstunek dla dzieci.. Rekomendacje: *Kontynuować pracę na tym samym poziomie, dbać o zaspokajanie potrzeb edukacyjnych iPo zakończonej działalności dydaktycznej kontrola pozwala zbadać osiągnięcia, określić rezultaty, przygotować wnioski i propozycje dla ocen i dyplomów..

Ocena pracy nauczycieli.

Rozwijać umiejętności wykonywania obliczeń dotyczących wagi i długości oraz wykorzystywania w sytuacjach praktycznych obliczeń dotyczących powierzchni i objętości oraz własności liczb.oraz wykorzystują wnioski do dalszej pracy.. do rozwijania umiej?tnosci dzieci.. Podejmowane sq dziatania wychowawcze majqce na celu eliminowanie zagrozeh oraz wzmocnienie wtasciwych zachowah.Plik Podsumowanie pracy dydaktyczno.doc na koncie użytkownika k.r.j • folder różne • Data dodania: 25 wrz 2011 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Przyniesienie balonów i serpentyn do udekorowania sali.. Klasa III liczy 10 uczniów.. Wszelkiego rodzaju wnioski nasuwające się w trakcie analizy są zapisane i realizowane przez wszystkich nauczycieli.. Wniosek: Szkoła posiada adekwatną do potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniającą specyfikę jej pracy koncepcję pracy.. Chętnie też, zwłaszcza 4 latki, wycinały i wydzierały z kolorowego papieru.osiąganie pozytywnych efektów pracy dokonuje samooceny własnej pracy z wykorzystaniem opinii uczniów, rodziców i innych nauczycieli; uwzględnia wnioski z ewaluacji w pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej; wdrażane wnioski przyczyniają się do uzyskiwania pozytywnych efektów pracy; Wykorzystywanie w pracy wiedzy iSprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-2014/2015..

Kontynuować sprawdzone formy pracy.

Powitanie wszystkich przybyłych na zebranie rodziców.. • większą opieką otoczeni są uczniowie mający trudności, należy więc poszerzyć ofertę dla uczniów zdolnych, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania, • wzmocnić motywację uczniów do pełnego wykorzystania swoich możliwości, •włączyć rodziców do planowania rozwoju dziecka,Chciałabym zwrócić uwagę na fakt, że na obecnym etapie czyli zawieszenia zajęć nauczyciele zostali poproszeni o przygotowanie materiałów dydaktycznych do samodzielnej pracy uczniów w domu.. Podnieść rangę pracy w Samorządzie Uczniowskim; uświadamiać uczniom konieczność prezentowania wzorowej postawy uczniowskiej jako członka RSU.Dzieci mają bardzo dużo energii, lubią zabawy ruchowe, zabawy przy muzyce, chętnie układają puzzle - układanki, klocki.. W tym dniu śpiewają piosenkę "Sto lat", składają życzenia dla jubilata.1.. Ocenę dorobku zawodowego dokonałem we wrześniu 2019 roku, a ocenę pracy nauczyciela w czerwcu 2020 r. Termin tej drugiej oceny wydłużył się o 2 miesiące z uwagi na COVID - 19. ..

Motywować uczniów do systematycznej pracy.

Przedstawienie rodzicom analizę i wnioski z efektów pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej za I semestr w roku szkolnym 2019 .własną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe uczniów, specyfikę pracy szkoły lub placówki.. więź emocjonalna z nauczycielami, integracja grupy; 2. otwartość i spontaniczność w wrażaniu emocji i nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami, śmiałość w występach publicznych; 3. odczuwanie przynależności do grupy, staranie się przestrzegania zasad i norm grupowych, współpraca podczas zabaw tematycznych, dowolnych;Wnioski do pracy z klasą w II semestrze roku szkolnego: 1.. WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY - dalsze stymulowanie rozwoju dzieci i przygotowanie do podjęcia obowiązku szkolnego - rozwijanie twórczej wyobraźni poprzez działania plastyczne, muzyczne i teatralne, - dalsze wdrażanie dzieci do stosowania się do norm i zasad panujących w grupie, - prowadzenie pracy indywidualnej z dziećmi mającymi trudności w opanowaniu materiału programowegoWNIOSKI DO PRACY: 1. słuchanie CWnioski do dalszej pracy Rozwijać umiejętności porozumiewania się i zdolności rozumowania.. Będzie zachowywała normy panujące w szkole.17) Wycieczka do Kina Planeta w Brzesku "Rybka Mini, Mini i podwodny świat" zajęcia edukacyjne, 18) Bal Karnawałowy, 19) Dzień Babci i Dziadka, 20) Teatrzyk pt. "Jaś i Małgosia"..

Zespoły opracowują wnioski, które są wdrażane do dalszej pracy.

Służą one doskonaleniu pracy dydaktycznej, poprawie jakości planowania pracy, indywidualizacji procesu edukacyjnego, rozwijaniu umiejętności kluczowych zawartych w podstawie programowej, stosowaniu form i metod pracy adekwatnych do możliwości .6.. Wszystkie dzieci od początku roku obchodzą swoje urodziny w grupie.. Ocen tych dokonałem zgodnie z prawem.. Wnioski z nadzoru pedagogicznego: Potrzebne jest ogromne zaangażowanie w prace z uczniem, Istnieje potrzeba indywidualnego podejścia do każdego ucznia, zaangażowanie i motywacja uczniów do pracy na lekcji,W swojej pracy dydaktycznej uwzględniam wnioski z ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej Motywuję uczniów do poprawiania ocen Udzielam informacji zwrotnej Dbam o dobre relacje z uczniami Dbam o dobre relacje z rodzicami uczniów Organizuję imprezy klasowe Organizuję imprezy/uroczystości szkolne Przygotowuję do konkursów/zawodów szkolnych Analiza wyników sprawdzianów, testów, diagnoz, pozwala również nauczycielom na wymianę doświadczeń.. Jeżeli ten obszar będziemy rozwijać to myślę, że dziewczynka poczuje wewnętrzny spokój i chętniej będzie brała udział w zajęciach grupowych, a nie tylko indywidualnych.. Wykorzystywać programy multimedialne do nauki na zajęciach fabryki wiedzy 4.. Dzieci lepiły z plasteliny, masy solnej.. W dalszym ciągu należy rozwijać umiejętność pisania, ponieważ pisanie wypadło słabo.. Rozmawiać stale na temat kultury dobrego zachowania się ucznia w szkole, na lekcjach z innymi nauczycielami, podczas przerw międzylekcyjnych.Wnioski i rekomendacje do pracy dydaktycznej w roku szkolnym.. Utrzymywać i pogłębiać dobry kontakt z rodzicami.. Indywidualizować pracę uczniów 5.7 Wnioski do pracy z uczniami: Na wszystkich lekcjach doskonalić umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz odczytywania charakteru utworu.. problemową i w niej, przede wszystkim, należy pozytywnie zmotywować uczniów do pracy na .. Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.Wnioski W pracy dydaktycznej oraz w przygotowaniu uczniów do egzaminu maturalnego z języka białoruskiego należy zwrócid uwagę na: rozpoznawanie cech gatunkowych tekstu, odczytywanie sensów całych tekstów oraz ich fragmentów, wyszukiwanie w wypowiedzi potrzebnych informacji,Wnioski do pracy wychowawczej w roku przyszłym: W dalszym ciągu, konsekwentnie nagradzać uczniów prezentujących kulturalne zachowania i właściwe postawy.. Są oneWNIOSKI DO DALSZEJ PRACY: 1.. Dzieci sq wdrazane do samodzielnosci w podejmowaniu roznorodnych aktywnosci na rzecz wtasnego rozwoju.. Obie funkcje dostarczają takiego typu danych, które świadomie .Podsumowywać pracę na zakończenie sprawdzać stopień osiągnięcia celów.. języku angielskim.. Wnioski do pracy w nowym roku szkolnym określone przez nauczycieli i wychowawców klas: indywidualizacja pracy z uczniem słabym indywidualizacja pracy z uczniem zdolnym motywowanie uczniów do systematycznej nauki i osiągania dobrych wyników w nauce motywowanie uczniów do systematycznego uczęszczania na zajęcia dodatkoweegzaminów próbnych, testów diagnostycznych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt