Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela kontraktowego świetlica

Pobierz

Standard: Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.Jako nauczyciel stażysta i kontraktowy pracowałam w świetlicy szkolnej.. Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien: 1) poznać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, 2) uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela,Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu".. PLANU ROZWOJU.. Imię i nazwisko stażysty: Anna Reinberger.. Jestem nauczycielem języka angielskiego w szkole podstawowej.. NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.. Opublikowano: 2 czerwca 2016 roku.. Wymagania na kolejne stopnie awansu Staż na stopień nauczyciela kontraktowego Zatrudnienie Termin rozpoczęcia Wniosek o rozpoczęcie Opiekun Plan rozwoju Powinności nauczyciela w okresie odbywania Wymagania .. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI.. Z dniem 1 września 2013 roku podejmując pracę na stanowisku nauczyciela -wychowawcy świetlicy rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela kontraktowego w Szkole Podstawowej nr 29 im.Sądzę, że w ciągu trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego..

Udostępniam sprawozdanie ze stażu nauczyciela kontraktowego — świetlica szkolna.

Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.. Doskonalenie warsztatu pracy oraz metod poprzez obserwację zajęć (rozmów) prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli.. Zgierz.1.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego za okres stażu od.. Uwzględnia ona podstawy prawne zawarte w Ustawie Karta Nauczyciela (Dz.U.. Zakończenie stażu na nauczyciela mianowanego nie oznacza końca podejmowanych działań.Ruda.. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Pamiętając, że dniem zakończenia stażu jest 31 maja 2020, nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - do 7 czerwca 2020 roku.. Możesz zmienić plan rozwoju zawodowego lub opiekuna stażuSprawozdanie opiekuna stażu ze współpracy z nauczycielem ubiegającym się o stopień nauczyciela mianowanegoZofia Polaszek - nauczyciel kontraktowy Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego w okresie od 01.09.2003r.. NAUCZYCIELA MIANOWANEGOUważam, że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.. Efekty realizacji: Odbycie zgodnie z procedurami stażu na nauczyciela mianowanego, opracowanie sprawozdania za okres stażu..

Sprawozdanie ze stażu na stopień nauczyciela mianowanego.

Podniesienie kwalifikacji zawodowych i zdobywanie nowych umiejętności przydatnychNauczyciel stażysta przed komisją kwalifikacyjną (stan prawny kwiecień 2021r.). Ocena pracy i egzamin 3 lata pracy od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego (możliwość skrócenia do 2 lat ) Nauczy ciel stażyst a zakończenie stażu przed 1Aneks do planu rozwoju zawodowego został napisany ze względu na zmianę miejsca pracy w czasie odbywania stażu.. Weźcie pod uwagę, że dyrektor szkoły ma 21 jeden dni na dokonanie oceny Waszego dorobku zawodowego.. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.. W czasie trwania stażu realizowałam zadania ujęte w Planie Rozwoju Zawodowego, umożliwiające mi uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.. Nauczyciele stażyści po zakończeniu dziewięciomiesięcznego stażu złożą do dyrektora sprawozdanie, a jeśli ocena dorobku zawodowego będzie pozytywna, wniosek o powołanie komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego.Powinności nauczyciela § 6.1.. W OKRESIE OD 01.09.2003 DO 31.05.2006r..

WSTĘPStaż na stopień nauczyciela kontraktowego.

2020 poz.2200) .Nauczyciel stażysta w trakcie trwania stażu nie ma obowiązku zbierania dokumentów do tzw.. W dalszym ciągu zamierzam rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności, systematycznie dokształcać się i dzielić się swoimi doświadczeniami i wiedzą z innymi nauczycielami.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Kamila Duda Nauczany przedmiot: wychowawca w świetlicy Posiadane kwalifikacje: Wychowanie fizyczne, studia magisterskie, Politechnika Opolska (2012 r.) Instruktor piłki siatkowej, Politechnika Opolska (2010 r.) Trener II klasy piłki siatkowej, Politechnika Opolska (2012 r.)Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.. Zębowice.. Sprawozdanie z realizacji stażu nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.. Stanowisko: wychowawca świetlicy.. Bardziej szczegółowoPrzedstawiam Państwu prezentację związaną z odbywanie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego.. 2. Wdrażanie przepisów oświatowych regulujących funkcjonowanie szkołyWalta Disneya w Chrzanowie Dyrektor przedszkola: Ewa Jurkowska Opiekun stażu: Alicja Jeleń Czas trwania stażu: Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY..

rozpoczęłam dziewięciomiesięczny staż na stopień nauczyciela kontraktowego w xxx.

1 września 2017 r. do 31 maja 2018 r. Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie pracy w Szkole .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: MichalinaOdbyłam szkolenie z zakresu ścieżki awansu nauczyciela kontraktowego (CEN).. Okres trwania stażu: od 01.09.2016 r. do 31.05.2017 r.Niniejsze sprawozdanie stanowi sumę realizacji założeń i celów jakie przed sobą postawiłam rozpoczynając staż prowadzący do uzyskania awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.. Przedstawiam swój aneks do planu rozwoju .Katalog Katarzyna Wajdzik, 2013-08-12 Kraków Awans zawodowy, Sprawozdania Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego w roku 2008/2009 (nauczyciel przyrody i wychowawca świetlicy)Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.. Miejsce zatrudnienia: Zespół Szkół w Wilamowicach.. 2.Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Informacje personalne Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Renata Oszust Stanowisko: nauczyciel Okres stażu: 01.. Stanowisko i miejsce zatrudnienia: nauczyciel wychowawca świetlicy; Prywatna Szkoła Podstawowa nr 63, ul. Wał Miedzeszyński 141, 04-987 Warszawa.. NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO.. Okres trwania stażu: 01.09.2020 - 31.05.2021.Sprawozdanie z awansu na nauczyciela kontraktowego - świetlica.. Teczki.. Osoby, które kończą staż pod koniec maja, powinny oddać sprawozdanie na początku czerwca, żeby przystąpić do egzaminu w lipcu lub w sierpniu.. Imię i nazwisko stażysty: Martyna Serafin.. W czasie trwania stażu realizowałam zadania ujęte w Planie Rozwoju Zawodowego, umożliwiające mi uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela .Data złożenia sprawozdania z pierwszego roku stażu : czerwiec 2018 roku.. ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU.. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,w trakcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego 2 lata 9 miesięcy Ocena pracy i egzamin rozpoczęcie stażu 1 .09.2018r.. Może prowadzić zapiski, zbierać dokumenty, które pomogą mu w późniejszym napisaniu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Wyjątkowo po przepracowaniu 2 lat 2 lata 9 m.. SIĘ O AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ .. zgodnie z kwalifikacjami w wymiarze co najmniej ½ etatu.. Miejsce pracy: Imię i nazwisko dyrektora szkoły:SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr KAMILI DROŻDŻAŁ pedagoga szkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Skarżysku Kościelnym ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego data rozpoczęcia stażu: 13.09.2004r.. oraz w Rozporządzeniu MEN z dnia 26 lipca 2018r.. Starałam się rzetelnie wypełniać swoje obowiązki i powierzone zadania.. Śledziłam literaturę dotyczącą zmian dotyczących awansu nauczycieli.. Agnieszka Namysłowska.. poz. 2215 z późn.zm.). Co prawda forma sprawozdania jest dowolna, ale wskazane jest, aby była zbieżna z formą planu rozwoju zawodowego .Zakończenie stażu: 31.05.2014r..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt