Podaj przyczyny zróżnicowania sieci rzecznej na ziemi

Pobierz

27. Podaj różnice między lodowcem górskim a lądolodem.. powstaje w długich wąskich dolinach.Do głównych przyczyn zróżnicowania sieci rzecznej należy zaliczyć: 1.. Wahania wód zależą od: • ukształtowania powierzchni • szaty roślinnej • budowy geologicznej.. W zależności od środowiska geograficznego, głównie od rzeźby terenu, budowy geologicznej, a także od stadium rozwoju sieci rzecznej, rozwinęły się różne układy tej sieci.. W wynikach wyszukiwania (ryc. 1) pojawi się aplikacja mapowa.. Ze względu na rozmieszczenie dopływów względem rzeki głównej wyróżniamy kilka typów sieci rzecznej: 1) promienisty - rzeki wypływają ze wzniesienia we wszystkich kierunkach, 2) dośrodkowy - rzeki zbiegają się w jednym punkcie, .Do głównych przyczyn zróżnicowania przestrzennego występowania wód na Ziemi należy zaliczyć: - różnice klimatyczne - w klimacie wilgotnym (klimat równikowy wilgotny, klimat monsunowy) sieć rzeczna jest zdecydowanie gęstsza niż w klimacie suchym (gdzie miejscami praktycznie w ogóle jej nie ma); -.Polub to zadanie.. Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby powstał lodowiec górski?. Materiał źródłowy do zadań 24-25zasobów wodnych na Ziemi, • podaje przyczyny zróżnicowania zasolenia wód morskich, • omawia problem zanieczyszczenia wód morskich, • uzasadnia zależność gęstości sieci rzecznej na Ziemi od warunków klimatycznych, • przedstawia sposoby zasilania najdłuższych rzek Europy, Azji,Sieć rzeczna na Ziemi • wyjaśnia znaczenie terminów: rzeka, rzeka ..

... - przyczyny zróżnicowania sieci rzecznej na Ziemi.

Cele lekcji: a) uczeń zna: - warunki występowania rzek stałych, okresowych i epizodycznych, ich zależność od zasilania i rodzaju podłoża, - zależność systemów rzecznych i dorzeczy od warunków klimatycznych, ukształtowania powierzchni i budowy geologicznej,Rzeki dzielimy na stałe i okresowe.. Gęstość sieci rzecznej jest duża, a główne rzeki uchodzą do oceanu.. Wymień typy jezior na Ziemi ze względu na ich pochodzenie.. Rzeki stałe płyną w różnych klimatach i wykazują różnice wodostanów.. Rozpoznaj rzeki na mapie świata.. Jakie znasz typy ustrojów rzecznych?. Układ pierzasty - powstaje w długich wąskich dolinach.. Wymień miejsca występowania na Ziemi lodowców górskich i lądolodów.. Średnia : 4.33.. Wymień rodzaje rzek i wskaż je na mapie.. wymienia wybrane typy jezior i wskazuje ich przykłady na mapie ogólnogeograficznej.. Świadczy o tym współczynnik rozwinięcia linii brzegowej, który wynosi jedynie 1,6, podczas gdy ten sam współczynnik dla Europy osiąga wartość 4,6.Sieć rzeczna.. (1 pkt) Układ sieci rzecznej w Polsce cechuje asymetria dorzeczy dwóch największych rzek, a sieć rzeczna na obszarze nizin Polski wykazuje układ zarówno południkowy, jak i równoleżnikowy..

Wymień przyczyny zróżnicowania sieci rzecznej na Ziemi.

Oceń tę odpowiedź: Oceń to zadanie.. Przedstaw budowę wnętrza Ziemi.. Jest to jednocześnie sieć symetryczna.. Sieć rzeczna występuje jedynie na krańcowych obszarach położonych na południu i północy państwa.. (0-2) Wyjaśnij, dlaczego pomiędzy strefą ciągnącą się wzdłuż zwrotnika Raka a środkową częścią kontynentu jest duża różnica w gęstości sieci rzecznej.. Matematyka.Przyczyny,skutki i sposoby zapobiegania trzęsienia ziemi.. Wymień miejsca występowania na Ziemi lodowców górskich i lądolodów.. Wymień przykłady 3 wybranych typów jezior.. Trzęsienie ziemi - gwałtowne rozładowanie naprężeń nagromadzonych w skorupie ziemskiej, w wyniku przejściowego zablokowania ruchu warstw skalnych poruszających się wzdłuż linii uskoku.Wymień rodzaje rzek i podaj przyczyny zróżnicowania sieci rzecznej na Ziemi.. Sieć rzeczna, system wszystkich naturalnych cieków wodnych danego terenu, zarówno stałych jak i okresowych.. Wymień typy ustrojów rzecznych na świecie i krótko je scharakteryzuj.Zadanie 48*.. Najważniejszym czynnikiem zróżnicowania sieci rzecznej na kuli ziemskiej jest.. km) nie jest zbyt urozmaicona.. W aplikacji mapowej zapisane zostały zakładki tematyczne widoczne w panelu po lewej stronie.Układ sieci rzecznej wynika głównie z ukształtowania terenu..

5. Podaj główne przyczyny zróżnicowania sieci rzecznej na Ziemi.

sieci rzecznej na Ziemi wyjaśnia znaczenie terminów: system rzeczny, dorzecze, dział wodny wymienia rodzaje rzek rozmieszczenie wód wskazuje na mapie wybrane rzeki świataNa mapie Afryki przedstawiono podział polityczny na tle sieci rzecznej.. 30. Podaj różnice między lodowcem górskim a lądolodem.. - specyficzne warunki przyrodnicze w danych rejonach świata, np. górzyste tereny (nieużytki) w Nepalu, żyzne gleby na Ukrainie etc., oraz możliwości, jakie te warunki dają człowiekowi - sposoby gospodarowania gruntami zależne od poziomu wykształcenia i edukacji osób zamieszkujących dany terenobjaśniać przyczyny zróżnicowania przestrzennego występowania wód na Ziemi; przedstawiać poszczególne rodzaje wód - oceany, morza, rzeki, jeziora i wody podziemne; wyjaśniać wpływ dostępności wody na cywilizację ludzką w przeszłości, obecnie i w przyszłości.Na podstawie schematu na str. 150 omów system rzeczny wraz z dorzeczem.. LEKCJA W LO.. Układ sieci rzecznej wynika głównie z ukształtowania terenu.. 8.przyczyny zróżnicowania sieci rzecznej na Ziemi występowanie wybranych typów jezior wyjaśnia znaczenie terminów: rzeka, dorzecze, system rzeczny, zlewisko omawia na podstawie schematu poszczególne elementy systemu rzecznego wraz z dorzeczem wyróżnia rodzaje rzek(stałe, okresowe, epizodyczne) i wskazuje ich przykłady na mapieJaki rodzaj rzek dominuje na naszym kontynencie?.

Zróznicowanie sieci rzecznych na ziemi.

c) Lodowce górskie i lądolody - proces powstawania lodowców - granica wiecznego śnieguwodnych na Ziemi podaje przyczyny zróżnicowania zasolenia wód morskich, omawia problem zanieczyszczenia wód morskich, uzasadnia zależność gęstości sieci rzecznej na Ziemi od warunków klimatycznych, przedstawia sposoby zasilania Ameryki Północnej i Ameryki Południowej, opisuje warunki powstawania28.. Ogół cieków na określonym tereni.. Jakie znasz typy jezior?. Wskaż na mapie obszary bezodpływowe oraz te, na których nie występują rzeki.. Zadaj to pytanie.. Rzeki okresowe występują w klimatach suchych, gdzie parowanie jest większe niż dopływ.Linia brzegowa Afryki mimo że długa (30,5tys.. Co nazywamy jeziorem?. Różnice klimatyczne (zwłaszcza sum oraz rozkładu opadów w ciągu roku); 2.Zróżnicowanie sieci rzecznej na kuli ziemskiej wynika z wielu czynników, do których należy zaliczyć m.in.: - warunki klimatyczne; -Zróżnicowanie sieci rzecznej na kuli ziemskiej wynika z wielu czynników, do których należy zaliczyć m.in.: - warunki klimatyczne; -przyczyny zróżnicowania sieci wyjaśnia znaczenie terminów: rzeka, dorzecze i system rzeczny omawia system rzeczny wraz z dorzeczem na podstawie schematu wyróżnia rodzaje rzek (rzeki stałe, rzeki okresowe, rzeki epizodyczne)rogu strony, wyszukuje aplikację mapową Przyczyny zróżnicowania sieci osadniczej na świecie, wpisując hasło Sieć osadnicza.. Klasyfikacja sieci rzecznej w nawiązaniu do układu sieci.. Analizując sieć rzeczną bada się jej gęstość, czyli stosunek sumy długości wszystkich cieków przypadających na jednostkę powierzchni, oraz jej układ.. Istnieje olbrzymia dysproporcja w gęstości sieci rzecznej pomiędzy północną i południową częścią państwa.. Skorzystaj ze strony: 5.. Zadanie 22.. 6. Podaj różnice między lodowcem a lądolodem.. Wymień przyczyny zróżnicowania sieci rzecznej na Ziemi.. Zaznacz dwa czynniki, które wpłynęły na opisany układ sieci rzecznej na nizinach Polski.. Wymień czynniki decydujące o powstawaniu lodowców górskich..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt