Podsumowanie w pracy licencjackiej przykłady

Pobierz

Zawiera najistotniejsze informacje dotyczące samej pracy, tzn. tytuł, imię i nazwisko autora (studenta), imię i nazwisko promotora pracy, nazwę uczelni oraz rok, w którym została napisana, a także nr albumu studenta.Zakończenie do pracy licencjackiej i magisterskiej zajmuje przeważnie od 2 do 4 stron maszynopisu znormalizowanego.. Problem badawczy (zagadnienie badawcze).. Zakończenie pracy licencjackiej sprawdza umiejętności wyciągania wniosków, weryfikacji hipotez lub potwierdzenia określonych tez.W zamyśle ma on stanowi praktyczną pomoc w przygotowaniu i opracowaniu pracy dyplomowej.. Natomiast w pracach opisowych, pisanych bez ściśle ustalonej struktury takiej jak IMRaD, ostatni rozdział zwykle nosi nazwę "Podsumowanie".. Podsumowanie jest jednak przede wszystkim wyciąganiem wniosków z pracy licencjackiej oraz potwierdzeniem lub zaprzeczeniem postawionych wcześniej hipotez.. Jak już udało Ci się dobrnąć do końca podrozdziału/rozdziału, nie urywaj go w sposób nagły.. Cała treść pracy jest analizowaniem badanego tematu, jednak to w zakończeniu pracy stwierdzamy, jaki jest jej wynik.ekologicznych, chemicznych i in., które s ą przedmiotem bada ń), podsumowanie dokona ń innych autorów w zakresie tematyki podj ętych bada ń w ramach pracy magisterskiej, lub tematów pokrewnych (zwłaszcza, je śli nikt przed nami jeszcze nie prowadził bada ń w danym zakresie),Praca powinna mie ć nast ępuj ącą struktur ę: Strona tytułowa (powinna by ć zgodna z szablonem umieszczonym na edu.ics.p.lodz.pl) Wst ęp Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Rozdział 4 Rozdział 5 Podsumowanie Spis rysunków Spis tabel (o ile wyst ępuj ą w tre ści pracy) Spis listingów (o ile wyst ępuj ą w tre ści pracy)W pracy licencjackiej..

Stanowi wizytówkę pracy licencjackiej.

Każdy student zobowiązany jest do odbycia około 5 konsultacji w związku z pisaniem pracy licencjackiej.. Nie omawiaj także po kolei wszystkich wniosków, które zebrałeś podczas pisania.pracy, a pozostałą część omówienie , wnioski i piśmiennictwo.. Tak, jak w przypadku pisania pracy, próbka wzoru pracy, np. z zakresu marketingu, może być dla Ciebie pomocnym drogowskazem, tak też przykład podsumowania może naprowadzić Cię na poszukiwane tory zakończenia pracy.W zakończeniu powinno znaleźć się krótkie podsumowanie wszystkich rozdziałów, w celu przypomnienia omawianych zagadnień.. Napotkane przez Was trudności (jeśli takie wystąpiły) w trakcie przygotowań i samego pisania pracy magisterskiej lub innej pracy dyplomowej.Zasady realizacji prac licencjackich Główne elementy pracy licencjackiej Strona tytułowa.. Promotorem pracy licencjackiej może być pracownik naukowy uczelni legitymujący się prawem wykonywania zawodu pielęgniarki.. Nie używaj długich, rozbudowanych i skomplikowanych zdań.. Koniecznym zatem było zarówno zdefiniowanie, jak i omówienie kwestii kwalifikacji i kompetencji pracowniczych.Stanisława Pigonia w K r o ś n i e INSTYTUT ZDROWIA I GOSPODARKI (14) KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO (14) Amelia Kowalska (16) Nr albumu: (12) Praca licencjacka (14) Model opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z progerią (18) Przyjmuję jako pracę licencjacką (10) Data i podpis promotora pracy (10) Promotor pracy: dr n. med..

W pracy magisterskiej.

Bowiem pisanie pracy ma na celu poszerzenie wiedzy w danym tematycznie zagadnieniu orazZakończenie w pracy magisterskiej, w pracy licencjackiej to niezwykle ważny element.. Praca oparta na analizie jednego przypadku Wstęp Rozdział I Założenia metodologiczne 1.1 Cel badań i problemy badawcze 1.2 Przedmiot badań 1.3 Metoda, techniki i narzędzia badawcze Rozdział II Analiza przypadku Rozdział II Proces pielęgnowania Dyskusja/podsumowanie Wnioski Streszczenie Bibliografia Załączniki 2.o z przedstawionych w rozdziale pierwszym rozważań wynika, że… o jednym z celów badawczych wytyczonych w niniejszej pracy było… • podsumowanie rozdziału o w rozdziale tym szukano odpowiedzi na dwa postawione problemy badawcze dotyczące… o w rozdziale tym dokonano przeglądu i analizy pojęć…Musi ono być podsumowaniem, stanowić syntezę informacji, scalać myśli zawarte w pracy.. Nie omawiaj tego, o czym pisałeś w poszczególnych rozdziałach.. Jest to podsumowanie przeprowadzonej analizy, w której zamieszczane są główne wnioski.. Promotor konsultuje pracę na każdym etapie jej powstawania, udziela studentowiW pracy licencjackiej bądź magisterskiej staramy się albo częściowo, albo w pełni potwierdzić nasze hipotezy.. W pracy poglądowej, przeglądowej po krótkim wstępie i właściwej treści pracy ( 2/3 objętości) pozostałą część pracy winno zajmować podsumowanie i piśmiennictwo..

Zakończenie nie może być streszczeniem pracy.

Dzięki zawartym w pracy cytatom przedstawicieli różnych nurtów teoretycznych,Uzyskane rezultaty (co Wam się udało osiągnąć poprzez napisanie pracy dyplomowej - na przykład pracy licencjackiej).. Nie nadużywaj słów wartościujących, takich jak np. najlepszy kandydat, wyjątkowe sukcesy zawodowe.Przykładowe zakończenie pracy licencjackiej, a także magisterskiej lub inżynierskiej, może zdecydowanie ułatwić Twoje zadanie.. Jeśli mają Państwo problem z napisaniem zakończenia do swojej pracy licencjackiej, magisterskiej i doktorskiej, bardzo prosimy o .Przykład analizy wyników ankiety w Excelu - raport do pobrania.. Na konsultacje pracy licencjackiej zgodnie z zasadami dyplomowania przeznaczono 10 godzin.. Wykorzystane w pracy materiały (zawartość ryciny, tabele, wykresy, fotografie) o ile zostałyNiniejsza praca przedstawia więc nie tylko temat aktualny, lecz także niezwykle istotny, gdyż dotyczący nas wszystkich, bez względu na zainteresowania, wiek, wyznanie, czy kolor skóry.. Recenzentów prac dyplomowych wyznacza Dziekan Wydziału.. ten rozdział powinien zawierać część praktyczną.2 Struktura pracy dyplomowej licencjackiej 1. ten rozdział powinien zawierać własne przemyślenia studenta związane z tematem pracy..

13.Konkretne przykłady zobaczysz w dalszej części.

Czyli wskazują w jaką stronę nie należy iść z kolejnymi hipotezami.. Ma na celu wskazanie studentom co powinni robi i jak postępowaü w toku tworzenia pracy, aby proces ten przebiegał prawidłowo, a praca uzyskała wysoką jakoś.. Gdy recenzent chce przejrzeć pracę pobieżnie sięga właśnie do zakończeni.we wstępie: - ogólnie o pracy - teza pracy - cel - krótko co zawierają poszczególne rozdziały - ocena bibligrafii w zakończeniu: - jeszcze raz teza, tylko, ze innymi słowami - udowodnienie .2.. Zazwyczaj zaczynamy od przypomnienia tematu jak również celu pracy, po to aby płynnie przejść do przypomnienia w skrócie co opisywaliśmy/do czego doszliśmy w każdych rozdziałach.W podsumowaniu zawodowym NIE wpisuj znanych cytatów lub swojego motta.. Poradnik - jak napisać rozdział empiryczny do pracy licencjackiej, magisterskiej, inżynierskiej lub innej pracy dyplomowej.. W ostatniej części pracy dyplomowej zwięźle odnosimy się do wybranego tematu, problemu oraz tego, czy cel badania .Na zakończenie rozdziału, podrozdziału krótkie podsumowanie.. Sugeruje się, aby w pracach tworzyć maksymalnie .. Na stronie tematy, spisy treści, plany prac.. Praca licencjacka jest pracą z zastosowaniem metody studium przypadku (przypadek kliniczny lub w środowiskowej opiece zdrowotnej).. Napisz krótkie podsumowanie, w którym w kilku zdaniach opowiesz, czego dotyczył rozdział, co w nim opisałeś i jakie wnioski wyciągnąłeś.. Może też zawierać przeprowadzenie bardziej szczegółowych dowodów, uzasadnień, wyprowadzeń, itp. Czytelnik ma wyrobić sobie zdanie co do określonej problematyki i poznać najważniejsze wnioski płynące z badań.. Uważaj na literówki, błędy ortograficzne i stylistyczne.. Oferujemy prace magisterskie, prace licencjackie, prace dyplomowe i inżynierskie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.Zakończenie lub podsumowanie pojawiają się w pracach opisowych.. W zakończeniu omawia się także sprawy, które wyszły na światło dzienne dopiero w trakcie realizacji badań.W rozdziale 1 przedstawiono podstawowe pojęcia związane z pracą zawodową, tj. definicje pracy oraz elementy składające się na proces pracy i realizację zadań zawodowych.. Dla osób, które chciałyby sobie skrócić pracę w trakcie pisania raportu badawczego, przygotowałem przykład szablonu w pliku Excel, w którym znajduje się kilka najpopularniejszych układów tabel i wykresów podsumowujących ankietę.Jeżeli ktoś nie pracuje często na Excelu to z pewnością mu załączone arkusze .samym praca magisterska spełniać będzie w przyszłości funkcje praktyczne (walor pragmatyczny).. Paweł Wasilewski .Ostatnim rozdziałem pracy magisterskiej jest zwykle "Konkluzja", która zawiera wnioski i jest typowa dla prac badawczych.. Wiem, że czasami się da, ale w zakończeniu unikaj streszczania całej pracy.. Ale hipotezy odrzucone (sfalsyfikowane) nie są bezużyteczne, gdyż przekazują informację negatywną..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.