Podsumowanie zajęć wyrównawczych z chemii

Pobierz

Autor projektu: Teresa Roszkowska .. Spotkania odbywały się raz w tygodniu.PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZYCH w klasie 3 Autorka: mgr Anna Kwarciany Program powstał w celu wyrównania szans edukacyjnych dzieci z brakami w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej czy społeczno - przyrodniczej dla uczniów klasy trzeciej.. Zrealizowano 63/96 godzin.. Grupa liczy 10 osób.. W projekcie uczestniczyli uczniowie klasy 8a.. Program zajęć wyrównawczych Z CHEMIĄ NA TY powstał w oparciu o program nauczania "Chemia w gimnazjum" autorstwa p. Zofii Kluz ,Krystyny Łopata, Ewy Odrowąż, Michała M.PoźniczekPROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Z CHEMII DLA KLAS I, II i III GIMNAZJUM ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM.. Liczba uczestników wynosi do 8.. 2.Data podsumowania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia XX .. Informacje od rodziców ucznia Wojtek wykazuje zainteresowanie matematyką nie lubi zajęć z jęz.. B - CZĘŚC RACHUNKOWA Stężenie procentowe roztworów.Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z języka angielskiego prowadzone przez mgr Iwonę Sztafę.. Zespół wyrównawczy liczył 7 uczniów klas szóstych i 8 uczniów klas czwartych i piątych.. Źródła tych potrzeb to: • fragmentaryczne zaburzenia rozwojowe • deficyty rozwojowe • zaniedbania środowiskowe • nieporadność rodziców .Podsumowanie zajęć z chemii w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej 21 maja 2020 roku zakończyły się wykłady on-line w obszarze Chemia realizowane w ramach projektu pn. Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.Sprawozdanie ewaluacyjne z zajęć wyrównawczych z chemii dla klas 1,2 i 3 prowadzonych w ramach projektu: " W stronę sukcesu " za okres od 01 września 2010r..

Zajęć dydaktyczno - wyrównawczych.

Treści kształcenia odnoszą się do edukacji matematycznej z podziałem na klasy i mają charakter wspierający, propedeutyczny i stymulujący.Decyzją z dnia 10 .11.2010r jednego z uczniów przeniesiono z listy rezerwowej na listę podstawową tych zajęć.. Zespół Szkół w Pasłęku Zajęcia wyrównawcze przewidziane są dla: - uczniów mających trudności z opanowaniem wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej,Przykłady programów zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki Założenia programu "Program jest adresowany do dzieci z ogólnymi trudnościami w nauce.. Organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.. Celem zajęć prowadzonych według niniejszego programu jest uzupełnienie braków w wiadomościach ze szkoły podstawowej oraz bieżących, powstałych z różnych przyczyn.Ocena efektywności realizowanych zajęć 2012/2013 Na zajęcia uczęszczało czworo uczniów, którzy zostali na nie zakwalifikowani na podstawie opinii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej tj. .. Na zajęciach realizowano cele wynikające z udzielanej uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz realizowano podstawowe zagadnienia zawarte w Programie Edukacyjno .4 z realizacji zajęć zespołu wyrównawczego z języka polskiego kl. I V VI Ja też potrafię W przewidzianym sprawozdaniem cyklu zajęć wyrównawczych odbyłam 12 zajęć z uczniami klasy IV..

z kl.III b. Celem zajęć było: 1. wyrównanie dysharmonii rozwoju.

Autor: Beata Kahl .. Podsumowanie wiadomości - rozwiązywanie krzyżówek i chemografów.. Osiągnięcia uczniów, po zajęciach uczeń: wyjaśnia czym jest ropa naftowa;Podczas zajęć obowiązywała swobodna atmosfera i zasada współpracy.. Zajęcia przeznaczone były dla .Ze względu na trudności z opanowaniem treści programowych przez uczniów z chemii zaistniała potrzeba wprowadzenia zajęć wyrównawczych dla klas pierwszych.. 2011/2012 Przedszkole Gminne w Skawie 1.. Praca dydaktyczno-wychowawcza obejmowała realizację treści zawartych w "Podstawie programowej wychowania .Prezentacja multimedialna na podsumowanie pracy z lekturą "Ania z Zielonego Wzgórza" (cykl 2 lekcji) .. Raport z zajęć wyrównawczych z matematyki klasa VI - analiza diagnozy wstępnej i końcowej .. Obliczenia w oparciu o wzór na gęstość substancji.Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych przeznaczony jest do realizacji z uczniami klas pierwszych w celu poprawy wyników nauczania z zakresu chemii.. SCENARIUSZ 2 Dział: Węglowodory Temat: Ropa naftowa i gaz ziemny.. WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY: - motywowanie uczniów do systematycznej pracySprawozdanie z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych prowadzonych z … nr orzeczenia … rok szkolny 2019/2020 .. Cel: Wyrównywanie braków w opanowaniu podstawowych wiadomości, motywowanie ucznia do samodzielnej pracy poprzez ćwiczenia modelowe i gry dydaktyczne, kształcenie szeregu umiejętności niezbędnych do kontynuowania dalszej nauki, zintegrowanie uczniów poprzez pracę w .Scenariusz zajęć wyrównawczych z chemii Dział programowy: Zasady bezpiecznej pracy na zajęciach z chemii Temat: 1..

Cel ogólny zajęć: Zapoznanie z właściwościami z zastosowaniem ropy naftowej i gazu ziemnego.

Podsumowanie lekcji - rozwiązanie zadań z płyty CD - ROM na tablicy interaktywnej.. polskiego, nie lubi zmian w klasie, .. chemia załącznik nr.. fizyka załącznik nr.PROGRAM ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z CHEMII DLA UCZNIÓW MAJĄCYCH TRUDNOŚCI Z OPANOWANIEM MATERIAŁU NA LEKCJI.. Program zaj ęć wyrównawczych z modułu chemia i fizyka Niniejszy program stanowi ć b ędzie podstaw ę dydaktyczn ą do prowadzenia zaj ęć wyrównawczych z modułu chemia i fizyka w placówkach szkolnych obj ętych projektem pn. "Szkoła w centrum uwagi" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z EuropejskiegoPROGRAM ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z CHEMII.. Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia: Urszula Jeżak.. Zajęć w I semestrze roku szkolnego 2014/2015 odbywało się 16 godzin.. Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z edukacji matematycznej odbywały się w I semestrze r. sz. 2013/2014 raz w tygodniu - w środę.. Program powstał po przeprowadzonej wstępnej diagnozie pedagogicznej .Zajęć rozwijających uzdolnienia..

Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności w zakresie stosowania struktur leksykalno-gramatycznych w klasach V-VI.

Ilość z podziałem na płeć i liczebność grup uczestniczących w zadaniu.Sprawozdanie z pracy w grupie 3-4-latków za rok szk.. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu na przemian dla klas IV i V oraz VI.. do 31 stycznia 2011r.. Na zajęciach realizuje się założone cele i zadania programu zajęć dydaktyczno -wyrównawczych oraz indywidualne predyspozycje ,możliwości i zainteresowania uczestników.. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z … prowadzone były w formie indywidualnej w wymiarze 1 godziny tygodniowo.. Mają możliwość w tym czasie nadrobić zaległości lub niedociągnięcia, jednocześnie pomaga im to podczas zajęć lekcyjnych aktywniej .PROGRAM ZAJĘC DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZYCH DLA KLASY I Opracowała: Anna Mróz Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze przewidziane są dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych, przejawiających się trudnościami w nauce szkolnej.. Praca dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza i jej efekty Grupa 3-4-latków liczyła 21 osób (6 dziewczynek i 15 chłopców, a pod względem wieku 11 4-latków, 9 3-latków i 1 2-latka).. Zapoznanie się z pracownią fizykochemiczną Cele zajęć: - uczeń zaznajomi się z rozmieszczeniem mebli, aparatury i odczynników chemicznych w pracowni fizykochemicznejPROGRAM ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZE Z CHEMII W KLASACH PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2011/2012 Głównym celem zajęć wyrównawczych z chemii jest wyrównywanie braków w opanowaniu podstawowych wiadomości oraz motywowanie ucznia do samodzielnej pracy poprzez prezentowanie wyników własnych obserwacji, eksperymentów i przemyśleń, ponadto wykorzystania wiedzy chemicznej w praktyce życia codziennego.Za nami II cykl zajęć z chemii w ramach projektu "Poprawa efektywności kształcenia ogólnego na terenie miasta Żory".. Program jest przeznaczony do pracy z uczniami, którzy mają trudności ze zrozumieniem i nauczeniem się chemii oraz osiągają słabe wyniki w nauczaniu tego przedmiotu.Program zajęć wyrównawczych z chemii powstał z myślą o uczniach, którzy mają problemy z opanowaniem wiadomości i umiejętności przewidzianych w podstawie programowej dla gimnazjum.. Termin działań: styczeń - czerwiec 2001.. Organizuje się dla uczniów mających trudności wZajęcia wyrównawcze z chemii Tematyka zajęć wyrównawczych z chemii została zaplanowana zgodnie z potrzebami uczniów, dlatego uczestniczą oni bardzo chętnie w tych zajęciach i są aktywni..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.